تصاویر

هر داستان همراه با ﯾک طراحی از هدی تکرﯾتی منتشر می شود. تکرﯾتی در دمشق متولد شده است و در حال حاضر به عنوان هنرمند در شهر وﯾن زندگی و فعالیت می کند. کارهای اخیر او بر روی مسائل اجتماعی تمرکز دارند و رابطه بین انسان ها، تارﯾخ و زمان حال را مورد بازبینی قرار می دهند اﯾده طراحیها در لحظه و در حین مصاحبه ها شکل گرفته است و هر کدام از آنها شرح احساساتی هستند که اﯾن هنرمند در جرﯾان گفت وگوها شاهد آنها بوده است. به اﯾن ترتیب برای تکرﯾتی و همینطور در جرﯾان پروژە، چگونگی و روند پیشبرد کار در کانون توجه قرار دارند: به اﯾن صورت که شکل و جهت هر داستان در روند گفت وگوها شکل گرفته است