تصاویر

هر داستان همراه با ﯾک طراحی از هدی تکرﯾتی منتشر می شود. تکرﯾتی در دمشق متولد شده است و در … بیشتر