درباره ما

درباره ما

شرح انجمن

انجمن همزیستی رخدادی مجموعه ای است متشکل از زنانی که از سوریه، ایران، عراق، آذربایجان به آلمان پناه آورده اند و همینطور دانشجویان و استادان موسسه پژوهشی دانشگاه آزاد برلین در زمینه مردم شناسی جامعه و فرهنگ و اعضای نهاد بین المللی فضای زنان که مجموعه ای است از زنان فعال که برخی از آنها پیش زمینه مهاجرتی دارند و برخی نه

انتشارات قبلی